ការបញ្ជាក់បំពង់ដែកអ៊ីណុកធម្មតាសម្រាប់បាស

ទំហំ ៣៨ ម។ ម។ ម។ ម។ មសម្រាប់ប៊្លុកបាសតូច ៥១ ម។ ម។ ៥១ ម។ ម។ ឬ ៦៣ ម។ ម។ ៦៣ ម។ មសម្រាប់ប៊្លុកធំធំក្រាស់ពី ១,៥ ម។ មទៅ ២.០ ម។ ម។


ពេលវេលាប្រកាស Aug សីហា ១៩-២០២០