បរិស្ថានសិក្ខាសាលា

Factory full view 1
Administrative Area

តំបន់រដ្ឋបាល

Packaging workshop 1

សិក្ខាសាលាវេចខ្ចប់ ១

Packaging workshop 2

សិក្ខាសាលាវេចខ្ចប់ ២

workshop 1

សិក្ខាសាលាទី ១

workshop 2

សិក្ខាសាលា ២

road

ជញ្ជាំងខាងក្រៅនៃរុក្ខជាតិ

Mechanics

មេកានិច

workshop

បង្ហាញបន្ទប់

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0507